Regulamin sprzedaży rabatowej
Promocja Świąteczna

I.Zasady ogólne:
Organizatorem sprzedaży rabatowej (zwanej w dalszej części także Promocją), jest MIX-MET
Katarzyna Borowiak, 62-700 Władysławów, WYSZYNA, NIP 668-185-98-37, REGON
300063132.

 1. Promocja będzie obowiązywać od dn. 3.12.2018 do dnia 21.12.2018r lub do wyczerpania
  zapasów, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia
  czasu trwania Promocji. Ewentualna informacja o zmianie okresu Promocji zostanie
  zamieszczona na stronie www.sruby24.pl, co najmniej 3 dni przed planowanym
  zakończeniem Promocji – w przypadku skrócenia lub co najmniej 3 dni przed wskazaną
  w zdaniu pierwszym niniejszego punktu datą zakończenia Promocji – w przypadku jej
  wydłużenia.
 2. Promocja będzie prowadzona na terenie Polski.
 3. Uczestnikami promocji (to jest osobami nagrodzonymi w związku z zakupem produktów)
  mogą być: osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej, osoby
  fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, lecz nabywające produkty i
  uczestniczące w sprzedaży rabatowej wyłącznie jako konsumenci w rozumieniu art. 221
  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (to jest osoby uczestniczące w
  sprzedaży rabatowej bez związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością
  gospodarczą), osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i
  uczestniczące w sprzedaży rabatowej jako przedsiębiorcy (to jest w związku z
  prowadzoną działalnością gospodarczą) – dalej jako Uczestnik/Kupujący.
 4. Wyłączone ze sprzedaży promocyjnej są podmioty powiązane osobową lub kapitałowo z
  Organizatorem.
 5. Regulamin obowiązuje Organizatora od chwili jego ogłoszenia.
 6. Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży i atrakcyjności produktów oferowanych przez
  Organizatora oraz pozyskiwanie nowych Klientów.

II. Charakter Promocji:
Promocja polega na:

 1. Każdy Klient, który w trakcie trwania Promocji dokona jednorazowo zakupu
  towaru/towarów za kwotę min.: 1000,00 zł brutto, jest uprawniony do skorzystania z
  rabatu na zakup Zestawu Bitów (o których mowa w pkt...... niniejszego regulaminu) w
  cenie 1 zł netto (1,23 brutto).
 2. Towar, na zakup którego może być udzielony w/w rabat:
  Zestaw 30 bitów wraz z uchwytem.

III. Przystąpienie do Promocji i zasady Promocji:

 1. Produkty rabatowe nie podlegają wymianie na produkty innego rodzaju ani na ich
  ekwiwalent wypłacany w gotówce.
 2. Uczestnik nie może przekazać prawa do zakupu Produktu rabatowego osobie trzeciej.
 3. Prawo do nabycia produktu rabatowego jest realizowane z chwilą dokonania transakcji
  podstawowej. Jeśli uczestnik odmawia skorzystania z opcji zakupu promocyjnego, nie
  ma możliwości zrealizowania go w czasie późniejszym.
 4. Zakupy produktów dokonywane przez Kupującego przez cały okres obowiązywania
  promocji nie sumują się.

IV. Postępowanie reklamacyjne:

 1. Reklamacje związane z Promocją mogą być składane wyłącznie w formie pisemnej na
  adres MIX-MET Katarzyna Borowiak, Felicjanów 2, 62-710 Władysławów.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę/firmę działalności
  gospodarczej prowadzonej przez Kupującego i jego dokładny adres, jak również
  dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Kupującym/uczestnikom promocji.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Organizator poinformuje zainteresowanego w terminie
  21 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie
  niniejszego Regulaminu.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sruby24.pl.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo udostępni
  ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.sruby24.pl.
 3. Sprzedaż rabatowa będzie prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego
  Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają
  zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Ustawy z dn. 23
  kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 4. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi
  postępowania reklamacyjnego.

Śruba M20x120 DIN 933 kl.8.8 GAL ZN5.00 zł  4.00złPrzejdź do towaru

Produkt dodany do porównania